• https://www.instagram.com/tc.sar
  • https://www.youtube.com/@tcsar
MARKA TESCİLİMİZ
MAİL ADRESİ
YOUTUBE KANALIMIZ
Hava Durumu
Takvim

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TEKNİK MUHABERE ARAMA KURTARMA

DERNEĞİ

 Disiplin Yönetmeliği

 

 

Birinci Kitap

Tanımlar, Usul ve Uygulama

Birinci Kısım

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 – Bu yönetmelik “Teknik Muhabere Arama Kurtarma Derneği”nin yaşantısındaki kuralları belirlemek ve bu kuralların geçerliliğini teminat altına almak için yazılı yaptırımları ile uygulamasını tanımlamayı amaçlar.

 

Kapsam

Madde 2 – Bu yönetmelik; kurul ve kişilerin, yetki ve görevlerini şikayetin yapılma ve yargılama usulü ile disiplinsizlik sayılacak eylemlerin tanımlarını düzenler.

 

Dayanak

Madde 3 Bu Yönetmelik, 14/01/2019 tarihinde kabul edilen Teknik Muhabere Arama Kurtarma Derneği tüzüğünün 6, 7, 11 ve 13. Maddelerinin verdiği yetki ile 01/08/2021 tarihinde yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

 

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Dernek; Teknik Muhabere Arama Kurtarma Derneğini

Yönetim kurulu; Teknik Muhabere Arama Kurtarma Derneğinin yönetim kurulunu,

Şikayet; Yönetim kuruluna yapılacak yazılı başvuru ile bu yönetmeliğe göre disiplinsizlik teşkil eden bir durumun ihbarını,

Şikayetçi; Bir disiplinsizliğin ihbarını yapan kişi veya Dernek Organını,

Şikayet Edilen; Şikayet edilen disiplinsizliği işlediği iddia edilen üyeyi,

Mağdur; Disiplinsizlikten zarar gören üyeyi,

Kovuşturma; Yapılacak şikayet üzerine, yönetim kurulunun yürüteceği inceleme ve delil toplama sürecinin başlamasından iddianamenin hazırlanmasına kadar geçen süreyi,

Soruşturma; İddianamenin kabulünden sonra yapılacak açık yargılama sürecini,

İddianame; Yönetim kurulunun toplayacağı deliller üzerine hazırlayacağı, disiplinsizliği gösteren kanıtlar varlığında uygulanmak istenen ceza işlemini gösteren talebi tanımlar.

 

 

                                                                       İkinci Kısım

                                                                        Soruşturma

                                                                           Birinci Bölüm

                                       İfade, Tanıklık, Keşif, Bilirkişi İncelemesi, Delil Toplama Yetkisi

    

İfade

Madde 5 – Şikayet edilen kişinin soruşturma aşamasında, şikayet konusuna ilişkin ifadesi istenebilir. Şikayet edilen ifadesini yazılı veya sözlü vermeyi tercih edebileceği gibi ifade vermekten çekinebilir. Çekinme tüm iddiaların reddi olarak değerlendirilir.

 

Tanıklık

Madde 6 – Soruşturmaya konu disiplinsizlik ile ilgili detaylı bilgi edinilmek üzere tarafların sunduğu veya yönetim kurulunun re’sen uygun gördüğü kişilerin konuya ilişkin tanıklıklarına başvurulur.

          Tanıklık esasen sözlü olarak yapılır ve tutanak altına alınır. Tanığın yetkili kurulun bulunduğu yer dışında olması durumunda yazılı tanıklık kabul edilir.

          Yönetim kurulu üyelerinin işlem yapamayacağı hallerde tanık, tanıklıktan çekinebilir.

 

Keşif

Madde 7 – Soruşturmanın içeriği maddi olarak yerinde görülmesi gereken bir delilin incelenmesini gerektiriyorsa tarafların talebi üzerine veya re’sen yönetim kurulunun kararı ile inceleme, kurulca veya kurulun yetkilendireceği bir üyesi tarafından yapılır.

          Yapılan incelemeye taraflar katılabilir. İncelenmesi istenen hususları belirterek incelemenin yapılmasına katılabilir.

          Yapılan inceleme sonucu bir tutanakla inceleme yerinde bulunanların imzasıyla kayıt altına alınır, bulunan taraflara birer örneği verilir.

 

Delil ve delil toplama yetkisi

Madde 8 – İddia ve savunma için taraflar ile yönetim kurulu Dernek dahilindeki tüm bilgi ve belgelere ulaşabilir. Elde edilecek tüm deliller için hukuka uygunluk şarttır.

          Şikayet eden veya iddia makamı, iddiasını delillerle kanıtlamakla yükümlüdür.

          Maddi deliller tanıklıktan üstün gelir.

          Maddi delillerin geçerlilikleri tartışmasız olan bir dosyada tanıklıklara dayalı olarak hüküm kurulamaz.

          Üyelere karşı disiplinsizlikler bölümündeki hükümler ile ilgili disiplinliksizliklerde mağdurun tanıklığı esas kabul edilir ve ispat yükü şikayet edilendedir.

 

 

İkinci Bölüm

Şikayet, Süreler, Soruşturma

 

Soruşturmanın gizliliği

Madde 9 – Soruşturma aşamasındaki usul işlemleri taraflar haricinde tüm üyelerden gizlidir.

          Taraflar dosyayı ve delilleri diledikleri gibi inceleyebilir ve örnek alabilirler. Savunma hakkının kapsamı dışında dosya içerikleri üçüncü kişilere ifşa edilemez.

 

Şikayet

Madde 10 – Şikayetçi, şikayet konusu olan disiplinsizliği gösteren delilleri veya bu delillerin bulunabileceği imkanları belirten dilekçesi ile birlikte yönetim kuruluna hitaben yazacağı kapalı ve imzalı bir zarf ile sunacağı bir dilekçe ile başvurur. Dilekçe sadece ilgililerince açılır ve okunur.

          Kovuşturulması şikayete bağlı disiplinsizlikler şikayet üzerine kovuşturulur. Tüm aşamalar dahilinde şikayetin geri alınması durumunda disiplinsizlik konusuz kalır. Dosya işlemden kaldırılır ve ilgili tüm kayıtlar silinir.

 

Re’sen soruşturma

Madde 11 – Yönetim kurulu, şikayete bağlı olmayan bir disiplinsizliği re’sen soruşturabilir.

 

Yönetim kurulunun görevi

Madde 12 – Yönetim kurulu, şikayet üzerine olayı maddi gerçekliğe ulaşmak adına soruşturmaya başlar. Soruşturma kapsamında, tarafların sundukları veya talep ettikleri delilleri toplar.

          Toplanan delillere dayanarak ulaşılan gerçeklik üzerine dayanağı bu yönetmelikte bulunan hükümler çerçevesinde soruşturmaya yer olup olmadığına karar verir.

 

Soruşturma süresi

Madde 13 – Disiplin soruşturması en fazla 30 gün sürebilir. Bu süre sonunda bir karar verilmezse soruşturmaya yer olmadığı kararı alınmış sayılır.

 

Güvenlik Tedbirleri

Madde 14 – Disiplinsizliklerinden dolayı soruşturma kapsamında bulunan kişilere karşı soruşturma konusu disiplinsizliğin içeriğine bağlı olarak aşağıdaki tedbirleri alınabilir;

 

  • Görevden geçici olarak uzaklaştırma,
  • Dernek çalışmalarına katılmaktan men,
  • Derneğe ait fiziki alanlara kısmen veya tamamen erişimden men,

 

 

          Fiziki alanlara kısmen veya tamamen erişimden men cezasına karşı kanun yolu açıktır.

 

 

Üçüncü Kısım

Karar, İtiraz

 

 

Karar aşamasına geçilmesi

Madde 15 – Yönetim kurulunca, incelenen disiplinsizlik hakkında nihayi karar aşamasına geçilmesi.

          İddianame yönetim kurulunca duruşmadan 15 gün önce şikayet edilene kayıtlı e-posta ve telefon aracılığı ile duruşma tarihi ve katılımın yazılı veya sözlü olarak yapılabileceği belirtilerek bildirilir.

 

Karar verilmesi

Madde 16 – Karar, sunulan iddianame ile herkese açık şekilde yönetim kurulunun hazır bulunduğu bir yerde açıkça verilir.

          Yönetim kurulunca hazırlanan iddianame açıkça sesli olarak okunur.

          Karar verilmeden önce, Şikayet edilene söz hakkı verilir veya gönderilmiş olan savunma sesli olarak okunur. Şikayet edilenin savunması kesilmeden sonuna kadar dinlenir veya okunur.

          Karar yönetim kurulunca açık oylama usulü ile oy çoğunluğu ile alınır. Alınan karara itirazlar karar metnine gerekçeli olarak işlenir.

          Verilen karar gerekçeli olarak yazılır ve Dernek dahilinde herkesin görebileceği bir yerde bir ay süre ile askıda kalır. Kararlar yönetim kurulunca dosya dahilinde saklanır.

 

Düzeltme

Madde 17 – Karara ilişkin yapılan maddi hatalar için kararın sahibi yönetim kuruluna gerekçeler gösterilerek dilekçe ile başvurulur. Yapılan başvuru olağan dilekçe süresi içinde cevaplandırılır.

          Düzeltme başvurusu verilen cezanın icrasını durdurmaz.

 

İtiraz

Madde 18 –Verilen kararlara itiraz merkez yönetim kuruluna 10 gün içinde yazılı olarak yapılır.

          Zamanında yapılmayan itiraz sonucunda karar kesinleşir.

          Yönetim kurulunun alacağı karar kesindir.

 

Kanun yolu

Madde 19 – Dernek yönetim kurulunca verilmiş disiplin cezalarına karşı ilgili mevzuatın verdiği tüm hukuki yollar açıktır.

 

 

 

İkinci Kitap

İlkeler, Disiplinsizlikler ve Cezalar

Birinci Kısım

Genel Hükümler

Birinci Bölüm

İlkeler

 

Masumiyet Karinesi

Madde 20– Herkes hakkındaki karar kesinleşinceye kadar masumdur. Bu bağlamda kişiye karşı hakkındaki disiplin işlemi gerekçesiyle bu yönerge ile belirtilenler hariç herhangi bir idari veya fiili ayrım uygulanamaz.

 

Kanunilik ilkesi

Madde 21 – Açıkça disiplinsizlik olarak belirtilmeyen hiç bir fiil için disiplin cezası uygulanamaz.

          Genişletici şekilde yönetmelikte belirtilen disiplinsizlikler yorumlanamaz.

          Disiplin yönetmeliğinde yapılan değişiklikler geriye dönük olarak aleyhe uygulanamaz.

 

Eşitlik ve ölçülülük ilkesi

Madde 22 - Disiplin cezalarının uygulanmasında Dernek üyeleri arasında hiçbir ayrıma gidilemez.

          Benzer eylemler için benzer cezalar verilir. Uygulanmış cezaların oluşturduğu içtihat, haklı bir gerekçe gösterilmedikçe bozulmaz.

          Aynı fiil nedeniyle birden fazla soruşturma yapılamaz, birden fazla ceza verilemez.

 

Ceza sorumluluğunun ilkeleri

Madde 23 – Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.

          Disiplinsizliğin oluşması, üyenin kastının varlığına bağlıdır. Taksir ile işlenen disiplinsizlikler yönetmelikte açıkça belirtildiği hallerde cezalandırılır.

          Kanuna veya disiplin yönetmeliğinin hükümlerine aykırılık teşkil edecek bir görevle görevlendirilen kişi görevi yerine getiremez. Görevin yerine getirilmesi görevi veren ile birlikte iştirak olarak değerlendirilir.

 

Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenler

Madde 24 – Dernek tüzüğünden veya Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının verdiği bir hakkı kullanan veya özgürlüğünden yararlanan kimseye ceza verilemez.

          Dernek tüzüğünce veya Dernek organlarınca kendisine verilen görevleri yerine getiren kimseye görevin sınırı aşılmadıkça ceza verilmez.

          Gerek kendisine gerek bir başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçiminde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı kişiye ceza verilmez.

          Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir, şiddet, korkutma veya tehdit altında işlenen fiillerden dolayı ceza verilmez.

         

Suçların İçtiması

Madde  25 – Biri diğerinin unsurunu oluşturan disiplinsizliklerde üst sınırı daha ağır cezayı gerektiren disiplinsizlik hükümleri uygulanır.

          Aynı disiplinsizliğin birden fazla işlenmesi durumunda cezaya ağırlaştırılmış şekilde hükmedilir.

 

Tekerrür

Madde 26 – Aynı hükümle düzenlenmiş disiplinsizliğin üye tarafından iki (2) yıl içinde tekrarı halinde verilecek ceza hükmün öngördüğü sınır içinde önceki hükme göre arttırılarak uygulanır.

          Bir disiplinsizlik için verilen son hüküm en üst sınırdan kurulmuş ise tekerrür halinde verilecek ceza en üst sınırdan verilir.

          İki seferden fazla tekerrür edilen disiplinsizlikler ilgili hükmün sınırına bakılmaksızın ihraç cezası ile cezalandırılır.

 

İkinci Bölüm

Cezalar

 

Cezalar

Madde 27– Disiplinsizlik karşılığında yaptırım olarak uygulanacak cezalar şunlardır;

 

  • Uyarı: Uyarı cezası üyeye yazılı olarak eyleminin disiplinsizlik teşkil ettiğinin ve gelecekte aynı sınıfa dahil cezayı gerektiren fiilinin tespit edilmesi durumunda cezasının ağırlaştırılacağının bildirilmesidir.
  • Kınama: Aynı sınıfa dahil ceza sebebi ile bir (1) yıl içinde uyarı veya kınama cezası almamış üye hakkındaki kınama cezasının gerekçesi ile birlikte tüm Dernek üyelerinin dahil olduğu bir kanal ile duyurulmasıdır.
  • Para Cezası: Üyelik aidatının 5 ile 30 katı arasında bir bedelin tahsili veya tercihen Dernek içi ortak görülen bir işin 10gün/aidat oranında yaptırılmasıdır.
  • Uzaklaştırma: Üyenin 10 gün ile 6 ay arası Derneğin çalışmalarından ve fiziki alanından uzaklaştırılmasıdır.
  • İhraç: Süresiz olarak üyenin Dernek ile olan ilişkisinin kesilmesidir.

 

 

 

İkinci Kısım

Disiplinsizlikler

Birinci Bölüm

Üyelere Karşı Disiplinsizlikler

 

 

Vücut Dokunulmazlığına Saldırı

Madde 28– Kasten bir üyenin vücudunda acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi kınama,  6 aya kadar uzaklaştırma veya ihraç cezası ile cezalandırılır.

          Saldırının niteliğinin basit olması ve şikayetçinin şikayeti üzerine kişi uyarı veya Kınama cezası ile cezalandırılır.

          Kasten yaralanmanın, bir görevin ihmali nedeniyle taksirle oluşması durumunda uyarı, kınama veya üyelik aidatının 5 ile 10 kat para cezası ile cezalandırılır.

          Saldırı amaca elverişli bir araçla veya sayıca üstünlük halinde işlenmesi halinde ihraç cezası ile cezalandırılır.

 

Cinsel Dokunulmazlığa Saldırı

Madde  29– Cinsel davranışlarla bir kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal eden üye ihraç cezası ile cezalandırılır.

          Kişinin rızasını aşacak şekilde rahatsızlık veren veya bu suret ile korku yaratan kişi üyelik aidatının 20 kata kadar para cezası, 6 aya kadar uzaklaştırma veya ihraç ile cezalandırılır. Bu eylemi hakim konumunu kullanarak gerçekleştiren üye ihraç cezası ile cezalandırılır.

 

Hürriyete Karşı Saldırı

Madde 30– Bir üyeyi veya yakınını, herhangi bir disiplinsizlik eylemi veya Türk Ceza Kanunu’nun gösterdiği suç teşkil edecek eylemleri ile tehdit eden üye 4 ile 6 ay arası uzaklaştırma veya ihraç cezası ile cezalandırılır.

          Tehdit suçunun, elverişli kılınması amacıyla olağan dışı çabalar harcanması durumunda üye ihraç cezası ile cezalandırılır.

          Dernek işleyişine göre üstün konumunu kullanarak veya kendisine ait bir görevin icrası aracılığı ile , bir üyeyi yapmak ile yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlayan veyahut Dernek imkanlarından sebepsiz yere faydalandırmayan üye kınama, üyelik aidatının 5 ile 10 kat arası para cezası veya 2 aya kadar uzaklaştırma ile cezalandırılır.

          Dernek tüzüğünün veya kanuni bir hakkın kullanımı nedeniyle bir üyeyi alenen kötüleyen, tehdit eden veya engelleyen üye uyarı, kınama, üyelik aidatının 5 ile 10 kat arası para cezası veya 2 aya kadar uzaklaştırma cezası ile cezalandırılır.

 

Haberleşme Hürriyetine Saldırı

Madde 31- Dernek içi iletişim kanallarını herhangi bir sebeple kasten kısıtlayan veya tamamen kapatan veyahut kişi ve kişilerin erişimini engelleyen üye kınama, üyelik aidatının 20 kat para veya uzaklaştırma cezası ile cezalandırılır.

          Kişilerin konuşmalarını, yazılı veya elektronik haberleşmelerini tüm tarafların açık izni olmadan kaydeden üye şikayet üzerine kınama, üyelik aidatının 10 kat para veya uzaklaştırma cezası ile cezalandırılır. 

          Kişiler arasındaki iletişimi, tarafların tümünün izni olmadan doğrudan veya dolaylı olarak bir sonuç elde etmek veya fayda sağlamak için açıklayan üye şikayet üzerine uyarı, kınama veya 2 aya kadar uzaklaştırma cezası ile cezalandırılır.

         

Haysiyete Karşı Saldırı

Madde 32– Bir veya birden fazla üyeye karşı onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle saldırıda bulunan veya bu amaçla dedikodu yayan kişi mağdurlardan bir veya birlikte şikayeti üzerine uyarı, kınama veya uzaklaştırma cezası ile cezalandırılır.

 

şünce ve fikir hürriyetine saldırı

Madde 33– Bir kişiyi düşüncelerinden veya açıklamalarından dolayı, herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakan, tehdit eden, iftira atan veya Dernek içi işlemleri haksız yere uygulamaya koyan kişi uyarı, kınama, 2 ile 6 ay arası uzaklaştırma veya ihraç cezası ile cezalandırılır.

 

 

 

İkinci Bölüm

Topluluğa Karşı Disiplinsizlikler

 

 

Ayrımcı ve nefret söyleminde bulunmak

Madde 34– Dernek dahilinde veya haricinde bir kişi veya gruba karşı ayırt edilebilir ırk, siyasi görüş, düşünce, bedensel engel, cinsiyet, cinsel kimlik ve yönelim veya benzeri kişi kimliğinden doğan özellikler sebebi ile ayrımcı ve nefret söyleminde bulunulması halinde üyelik aidatının 10 kat para cezası, 4 ile 6 ay arası uzaklaştırma ve ihraç cezası ile cezalandırılır.

 

Topluluk huzurunu bozmak

Madde 35– Dernek dahilinde rahatsızlık yaratacak şekilde hareket eden ve bu konuda kendisine yapılan uyarıları dinlemeyen üye uyarma, kınama veya 2 aya kadar uzaklaştırma cezası ile cezalandırılır.

         

Genel güvenliği tehlikeye sokmak

Madde 36– Dernek çalışmalarında ve fiziki alanlarında, alınması gereken bir tedbiri almamak, bir sorunu gözardı ederek gerekli bildirimleri yapmamak veya doğrudan tehlikeli sayılacak bir eylemin icrasında bulunmak sureti ile can ve mal zararı oluşmasa bile tehlike yaratan üye kınama, üyelik aidatının 20 kata kadar para cezası veya 6 aya kadar uzaklaştırma cezası ile cezalandırılır.

 

Dernek dahilinde veya haricinde canlılara kötü davranmak

Madde 37– Derneğe ait fiziki mekanlarda bulunan veya Dernek çalışmalarında, canlılara kasten zarar veren, kötü davranan üye uyarı, kınama, üyelik aidatının 4 kata kadar para cezası veya 6 aya kadar uzaklaştırma cezası ile cezalandırılır.

 

Çevreyi Kirletmek

Madde 38– Derneğe ait fiziki mekanlarda veya Dernek çalışmalarında çevre kirliliğine yol açan, atıklarını durumun gerekliliklerine göre bertaraf etmeyen üye uyarma, kınama veya üyelik aidatının 10 katına kadar para cezası ile cezalandırılır.

 

Dernek çalışmalarında silah teşhir etmek

Madde 39– Kanunen kendisine verilmiş bir hak olsa bile, Derneğin çalışmalarında, çalışma ile ilgisiz olan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre silah niteliğine haiz nesneleri teşhir eden üye uyarı, kınama veya üyelik aidatının 10 kata kadar para cezası ile cezalandırılır.

 

 

 

Üçüncü Bölüm

Derneğe Karşı Disiplinsizlikler

 

 

Derneğin temsiline uymamak

Madde 40– Derneğin tüzel kişiliğini temsil ile yetkilendirilmeden Dernek adına basın organları aracılığı ile açıklamada bulunan üye şikayet üzerine uyarı, kınama, 2 aya kadar uzaklaştırma cezası ile cezalandırılır.

          Derneğe ilişkin diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde özel olarak yetkilendirilmemiş olarak temaslarda bulunan, söz veren, taleplerde bulunan, anlaşma yapan, bağış toplayan veya şahsi fayda sağlayan üye şikayet üzerine üyelik aidatının 30 kat para cezası, 4 ile 6 ay arası uzaklaştırma cezası ile cezalandırılır.

          Yukarıdaki hükümlerin Derneği temsil eden işaretler taşıyan nesnelerin kullanımı ile gerçekleşmesi durumunda verilecek ceza bir kat arttırılır.

 

Dernek malını uygun kullanmamak

Madde 41– Dernek malını, sorumlusunun izni olmadan kullanan, yerini değiştiren, iade etmeyen veya sorumlusunun izni olsa dahi Derneğe ilişkin olmayan bir amaç ile kullanan üye uyarı, kınama veya 5 kata kadar para cezası ile cezalandırılır.

          Dernek malını kullanımından doğmayan bir şekilde veya gerekli özeni göstermeyerek zarara uğratan, beklenen özeni göstermeyerek kaybına neden olan üye kınama, üyelik aidatının 20 kata kadar para cezası veya 2 ile 4 ay arası uzaklaştırma cezası ile cezalandırılır.

          Söz konusu zararı karşılayan üyeye tekerrür hali olmaması durumunda yukarıdaki hükümler gereğince ceza verilmez.

 

Dernek işlerini aksatmak

Madde 42– Dernekçe kendisine verilmiş olan görevi, kendisine yazılı olarak ihtar edilmesine rağmen haklı bir sebep olmaksızın geciktiren, yavaşlatan, engelleyen üye uyarı veya kınama cezası ile cezalandırılır.

          İlk fıkra tanımlanan eylemi Derneğin asli ve ivedi işleri haricinde topluca, bir konuya dikkat çekmek veya protesto etmek amacıyla gerçekleştiren üyelere ceza verilmez.

 

Yalan beyanda bulunmak

Madde 43– Dernek dahilinde görev alan organlar ve birimlerin işlemlerinde istenilen bilgilerde yanıltıcı davranan, yanlış bilgi veren, yalan beyanda bulunan üye kınama veya 2 aya kadar uzaklaştırma cezası ile cezalandırılır.

 

 

 

Dördüncü Bölüm

Disiplin Düzenine Karşı Disiplinsizliklerinden

 

Şikayet hakkını kötüye kullanmak

Madde 44– Disiplin yönetmeliğinin gösterdiği sebep ve gereklilikleri gözardı ederek, sadece şikayet edilen kişi üzerine baskı kurmak amacıyla şikayet hakkını haksız yere kullanan üye şikayet üzerine kınama cezası, üyelik aidatının 10 kata kadar para cezası veya 1 ile 2 ay arası uzaklaştırma cezası ile cezalandırılır.

 

Yalan tanıklık

Madde 45– Yönetim kurulunun çalışması dahilinde tanıklığına başvurulan tanığın, maddi gerçekliklere aykırı olarak sonucu etkilemek kastı ile beyanda bulunması üzerine, üye 4 ile 6 arası uzaklaştırma veya ihraç cezası ile cezalandırılır.

 

Disiplin cezasına uymamak

Madde 46– Dernek yönetim kurulu aracılığı ile verilmiş olan kesinleşmiş disiplin cezalarına uymayan, uyulmasına engel veya aracı olan üye ihraç cezası ile cezalandırılır.

 

DESTEK VERENLER
        


                 

      

İSTANBUL ORMAN
KOCAELİ GÖNÜLLÜ İTFAİYE
  
ACİL DURUMLARDA TEK NUMARA