• https://www.instagram.com/tc.sar
  • https://www.youtube.com/@tcsar
MARKA TESCİLİMİZ
MAİL ADRESİ
YOUTUBE KANALIMIZ
Hava Durumu
Takvim

TÜZÜĞÜMÜZ

TEKNİK MUHABERE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

1.Derneğin adı “Teknik Muhabere Arama Kurtarma Derneği” dir. Uluslararası ortak ingilizce dilinde "Technical Communication Search and Rescue, Kısa adı “TCSAR”dır. Derneğin merkezi İSTANBUL’dadir. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı

2. Derneğin amacı doğrultusunda;

2.1.Ulusal ve uluslararası düzeyde deprem, sel, yangın gibi afetler ile dağ, çevre, ulaşım ve benzeri kazalar ve kaybolma gerçeklerinden yola çıkarak; refleks ve insiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, gönüllü arama ve kurtarma ekipleri oluşturarak afetlerin getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek,

2.2.Ulusal kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak, yardımcı olmak, halkı afet öncesi ve sonrasında kurtulma, kurtarma, organize olabilme konularında bilgilendirmek, eğitmek ve organize olmalarını sağlamaktır,

2.3. İletişim teknikleri konularında eğitimler vermek, olağan ve olağanüstü durumlarda her koşulda haberleşmenin devamlılığını sağlayabilecek, gerektiği durumlarda kamu kurum ve kuruluşlarına yeterliliği doğrultusunda yardımcı olabilecek gönüllü ekipler oluşturmaktır.

2.4. Ekibin en kısa sürede toplanmasını ve olay yerine ulaşmasını sağlayarak, operasyon için uygun koşulları yaratmak,

2.5. Aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak dernek, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek,

2.6. TCSAR Teknik Muhabere Arama Kurtarma Derneği'nin haberleşme, arama - kurtarmadan kaynaklanan giderlerine maddi katkı sağlamak ve amaçları doğrultusunda işbirliği yaparak bu konuda hizmet vermek.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

3. Dernek çalışmalarında;

3.1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, yaptırmak,

3.2. Kurs, seminer, konferans, oyun, gösteri, kamp, gezi, şenlik, panel ve benzeri etkinlikleri yapmak, yaptırmak, desteklemek, eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları düzenlemek,

3.3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, bildiri yayınlamak, görüş bildirmek,

3.4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

3.5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

3.6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

3.7. Üyelerin yararlanmaları için local açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları deşifre etmek,

3.8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro,sergi,spor,gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenleme veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

3.9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

3.10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf ve dernek kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

3.11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

3.12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, kamu kurum ve kuruluşlarına destek vermek, yardımcı olmak,

3.13. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak

3.14. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kurumlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

3.15. Amacın gerçekleştirilmesi için lobi çalışmaları yapmak,

3.16. Yasadan doğan ve genel kurul tarafından verilen işleri yerine getirmektir.

 
Derneğin Kurucuları:

4. Derneğin kurucuları

4.1. Burak ERÖZCAN

4.2. Berhan Miraç YILMAZ

4.3. Yunus VARDARLI

4.4. Lefter İSKENDERİDİS

4.5. Özkan ÖNDERSOY

4.6. Ramazan MAY

4.7. İsmail UÇAR


Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

5. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

6. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Çıkan üyenin, birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini ve üzerinde bulunan zimmetli dernek demirbaşlarını yönetime teslimi zorunludur. Yukarıdaki şartları yerine getiren üyenin istifa dilekçesinin yönetim kuruluna ulaşmasını takiben ve yönetim kurulunun istifayı kabul etmesi ile üyenin çıkış işlemleri gerçekleşmiş olur.

  Üyelikten Çıkarılma

7. Dernek Üyeliğinden Çıkarılmayı Gerektiren Haller:

7.1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

7.2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

7.3. Yazılı ikazlara rağmen bir (1) yıllık aidatını ödemeyenler,

7.4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

7.5. Üyelik formunda doğru beyanda bulunmayanlar,

7.6. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılan, üye kayır defterinden silinir ve dernek mal varlığından hak idda edemez.

Dernek Organları

8. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir

8.1. Genel Kurul

8.2. Yönetim Kurulu

8.3. Denetim Kurulu

Genel Kurulun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

9. Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, iki yılda bir, Şubat ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

Yönetim kurulu, genel kurul toplantıya çağırmassa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel kurulun çağrı ve toplantı usulü yasada belirtilen biçimde yapılır.

Genel Kurulun Oy Kullanma, Karar Alma Usul ve Şekilleri

10. Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

11. Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır;

11.1 Dernek organlarının seçilmesi,

11.2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

11.3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurlunun ibrazı

11.4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

11.5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

11.6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması

11.7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi

11.8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması

11.9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması

11.10. Derneğin vakıf kurması

11.11. Derneğin fesih edilmesi

11.12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması

11.13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Genel kurul derneğin diğer organlarını denetler ve onlara haklı sebepler ile her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili

12. Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler. Yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır. Karar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

13. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir

13.1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek

13.2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak

13.3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

13.4. Genel kurulun verdiği yetkiyle taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek

13.5. Sürekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

13.6 Genel kurulda alınan kararları uygulamak

13.7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı, tablosu veya bilançosu ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek ve toplantıda genel kurula sunmak

13.8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak

13.9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususunda karar vermek

13.10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak

13.11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

14. Denetim kurulu üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Denetim Kurlunun Görev ve Yetkileri

15. Denetim kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini defter hesap ve kayırların mevzuatta ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar. Denetim kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Gelir Kaynakları

16. Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır

16.1. Üye Aidatı: Üye aidatları aylık 10TL’dir. Aylık aidat bedelleri toplamı her yıl peşin olarak alınır bu miktarları arttırmaya veya azaltmaya genel kurul yetkilidir.

16.2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar

16.3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser,spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

16.4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

16.5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

16.6. Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar

16.7. Banka faizleri, devlet tahvili ve benzeri gelirler

16.8. Diğer gelirler

Derneğin Defterleri ve Kayıt Usulü

17. Derneğin defter ve kayıtları dernekler yönetmeliğinde belirtilen defterler, yasa ve yönetmelikte belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Derneğin gelir ve gider işlemleri, beyanname verilmesi, genel kurul sonuçları, taşınmaz edimleri, yurt dışından yardım alma kamu kurum ve kuruluşları ile ortak yürütülen projeler ve yerleşim yeri değişikliği, bildirim yükümlülükleri, yasa ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

Derneğin İç Denetimi

18. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

19. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Değiştirilmesi

20. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Feshi ve Mal Varlığının Tasviye Şekli

21. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih kararı konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde derneğin para, mal ve haklarının tasviyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasviye kurulunca yapılır. Bu işlemlere feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasviye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında tasviye halinde “Teknik Muhabere Arama Kurtarma Derneği” ibaresi kullanılır. Tasviye kurulu mevzuata uygun olarak derneğin para ve mal haklarının tasviyesi işlemlerine baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını inceler inceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasviye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasviyeye ilişkin tüm işlemler tasviye tutanağında gösterilir ve tasviye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasviye ve intikal işlemlerinin tamamlansını müteakip tasviye kurulu tarafından durumun yedi gün içerisinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasviye tutanağınında eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasviye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıldır.

Hüküm Eksikliği

22.Bu tüzükte belirtilmemiş konularda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara itafen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Bu tüzük 22 (yirmi iki) maddeden ibarettir.

DESTEK VERENLER
        


                 

      

İSTANBUL ORMAN
KOCAELİ GÖNÜLLÜ İTFAİYE
  
ACİL DURUMLARDA TEK NUMARA